Paghahanda sa Emergency

Ang pagiging handa para sa mga emerhensiya ay ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili kang ligtas at sa mga indibidwal na sinusuportahan mo. Nagbibigay ang poster na ito ng apat na aksyon na dapat gawin upang ihanda ang iyong sarili at ang mga indibidwal na sinusuportahan mo para sa isang emerhensiya: ipaalam, ihanda, lumikha, at magsanay.

Kunin ang Aming Buwanang Email Blast!

Kasalukuyang nagsisilbi bilang isang kontratista sa Kagawaran ng Pag-unlad sa Kapansanan ang Mission Analytics Group, Inc.

© 2020 ni DDS Health Toolkit | Mapa ng Site