Malamig at Flu

Nagbibigay ang video na ito ng impormasyon para sa mga tagapagtaguyod sa sarili kung paano maiiwasan ang pagkakaroon ng isang malamig o trangkaso. Mahalagang manatiling malusog sa pamamagitan ng pagkain nang maayos, paghuhugas ng iyong mga kamay, at pagkuha ng pagbaril ng trangkaso bawat taon.

Ang video na ito ay inangkop mula sa DDS SafetyNet, ang nauna sa DDS Health Toolkit.

Kunin ang Aming Buwanang Email Blast!

Kasalukuyang nagsisilbi bilang isang kontratista sa Kagawaran ng Pag-unlad sa Kapansanan ang Mission Analytics Group, Inc.

© 2020 ni DDS Health Toolkit | Mapa ng Site