Pag-iwas sa Assault
Tungkol sa Pag-iwas sa Pang-aatake

Ang slide deck at kasamang tip sheet na ito ay nagbibigay ng pangunahing impormasyon tungkol sa pag-atake tungkol sa mga indibidwal na may kapansanan sa pag-unlad, pati na rin ang mga palatandaan ng pinsala, at kung paano maiwasan ang pag-atake.

Pag-uusap tungkol sa Pang-aatake o Pangaabuso

Ang papel ng tip na ito ay maaaring ipamigay sa direct support professionals o gagamitin sa pagsasanay tungkol sa kung paano pag-usapan ang tungkol sa pangaatake at pang-aabuso sa mga indibidwal na sinusuportahan nila.

Paano Gumawa ng isang Plano sa Pag-iwas sa Pang-aatake

Ang tool na ito ay maaaring ibigay sa direct support professionals (DSPs) sa pagsasanay para gumawa ng plano sa pag-iwas sa pang-aatake kasama ang inidibidwal na sinusuportahan nila.

Mga Tips para Makatulong sa Indibidwal na Sinusuportahan Mo Na Depensahan ang Kanilang mga Sarili

Ang papel ng tip na ito kung paano depensahan ang sarili ay maaaring ibigay sa iyong direct support professionals (DSPs) para pag-aralan kasama ang mga indibidwal na sinusuportahan nila.