Pag-iwas sa Choking
Pag-iwas sa mga Insidente ng Pagkabulon

Ang fact sheet na ito ay nagpipresenta sa mga kahulugan ng pagkabulon at aspiration at kinabibilangan ng simpleng mga hakbang na pwedeng gamitin ng bawat isa para maiwasan ang mga insidente ng pagkabulon para sa mga taong pinaglilingkuran sa pamamagitan ng inyong organisasyon.

Aking Profile sa Pagkain

Ang tool na ito ay pwedeng ipamahagi sa mga direct support professional (DSPs) para tulungan silang makipagtulungan sa mga indibidwal na tinutulungan nila para maiwasan ang agkabulon. Ang tool na ito ay may mga sampol din ng mga uri ng pagkain at kaugalian sa pagkain na maaaring hahantong sa pagkabulon.

Aktibidad sa Personal Placemat

Ang isang Personal Placemat ay nagsisilbing isang kasangkapan para mabawasan an panganib ng pagkabulon at nagtataguyod sa ligtas na pagkain. Ang DSPs ay pwedeng kumumpleto nitong aktibidad na nakasentro sa tao kasama ang taong sinusuportahan nila.

Pangangalaga Matapos ang Insidente na Mabulunan

Ang pangangalaga sa taong nabulunan ay hindi nagwawakas matapos ang insidente. Ang fact sheet na ito ay pwedeng gamitin sa pagsasanay o pagpamahagi sa DSPs para ituro ang pangunahing pangangalaga para sa mga indibidwal sa panahon at matapos ang insidente ng pagkabulon.

Sangkalan: Mga Pagkalapot ng Pagkain at Likido Consistencies

Ang tool na ito ay maaaring magamit bilang isang cutting board sa pamamagitan ng paglalagay ng one-page graphic sa loob ng isang hard plastic na takip. Ang paggupit ng board ay maaaring gabayan ang mga DSP kapag pumuputol o kung hindi man ay naghahanda ng pagkain para sa mga indibidwal na kanilang sinusuportahan.