Kaligtasan sa Paggamot
Pagtulong sa isang Indibidwal sa Paglalapat ng Gamot sa Sarili

Ang slide deck at kasamang tip sheet na ito ay maaaring magamit sa mga kawani ng pagsasanay sa pagtulong sa mga indibidwal na sinusuportahan nila ng mga gamot na pangasiwaan sa sarili.

Ano ang Gumagana at Ano ang Hindi Gumagana: Mga Gamot

Ang gawaing ito na nakasentro sa tao ay puwedeng gamitin para sanayin ang tauhan kung paano lulutasin ang mga hindi pagkakasundo na maaaring bumangon habang sinusuportahan ang isang indibidwal para ligtas na mainom ang kanilang gamot. Puwede rin itong ipamahagi sa Direct Support Professionals (DSPs) para subukan ang gawain sa indibidwal na sinusuportahan nila.

Pagpuno ng isang Medication Administration Record (MAR)

Ipinakikilala ng talaan ng tip na ito kung paano punan ang isang Medication Administration Record (MAR). Sa panahon ng pagsasanay sa pangangasiwa ng medikasyon, ibigay ang tip sheet na ito sa mga DSPs at ang sampol ng template ng MAR.

Worksheet ng Rutinang Medikasyon

Puwedeng ipamahagi ang tool na ito sa DSPs para puwede silang makipagtulungan sa indibidwal na sinusuportahan nila sa paghanap ng rutina na tutulong na matiyak na maibibigay ang mga tamang gamot sa tamang oras.

Pakikipag-usap sa mga Pamilya tungkol sa Kaligtasan ng Medikasyon

Tinatalakay ng tip sheet na ito ang karaniwang isyu para sa ilang DSPs na puwedeng humantong sa mga insidente ng maling medikasyon: ang paggawang kasama ng mga pamilya ng mga indibidwal na siniserbisyuhan nila para ligtas na mapangasiwaan ang medikasyon. Puwedeng maging kapaki-pakinabang ang dokumentong ito sa mga pagsasanay sa kaligtasan sa medikasyon o bilang paalala na ibibigay sa mga DSP tungkol sa kung paano makikipag-usap sa mga pamilya.